วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่บ้าน หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๓-๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างวัสดุ (รถดับเพลิง ทะเบียน บน ๘๗๕ ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด (โครงการค้นหาคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่บ้าน หมู่ ๑ บ้านโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ (ธง+ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง