องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]- กำลังปรับปรุง -กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหว...
       โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560
 
  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ...
  งานประเพณีวันสงกรานต์สรงน้ำพระะาตุแก้งกอย ประจำปี ...
  งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2560
  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประจำปีงบประ...
  องค์การบริหารส่สนตำบลโนนคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมแปรอั...
  กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณประจำปี 2560
  นายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน...
  นายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้เข้าร่วมกิจกรรม "แบ่...
  ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ แผนพัฒนาท้...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนในตำบลโนนคูณ
ดีมาก
ดี
พอใช้
แก้ไข
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.