องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสนอง  ชาวกะมุด
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-4582030
  อีเมล์ + admin@nonkoon.go.th
 


  ชื่อ +

นายคธากร  สาหล้า

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
 
  ชื่อ +

 นายประยูร ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 095-6702319
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสมาน  ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายเกียรติศักดิ์  ลาดี

  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นายณรงค์ชัย  นนทชิต

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
  ชื่อ +  นางสาวสุวันนา   ทองกัลยา
  ตำแหน่ง + ผอ.สวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
  ชื่อ + นายเกียรติศักดิ์  ลาดี
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th