องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสนอง  ชาวกะมุด
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-4582030
  อีเมล์ + admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายประยูร  ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
  โทรศัพท์ +  095-6702319
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
 
  ชื่อ +

 นายประยูร ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 095-6702319
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสมาน  ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

  ตำแหน่ง + ผอ.กองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

  นายนิติกร ทิพย์รักษ์

  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
  ชื่อ +  นางสาวสุวันนา   ทองกัลยา
  ตำแหน่ง + ผอ.สวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
  ชื่อ + จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย
  ตำแหน่ง +

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th