องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
คณะผู้บริหาร


นายสนอง  ชาวกะมุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 086-4582030


นายบัวไล  เจริญเกียรติ
นายเฉลิม  เจริญทรัพย์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 083-1172383 โทร. 086-2500395
 
นายสินธพ  เจริญแนว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 081-9667237

นางนฤชล  พิมเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 094-2719559