องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
สภา อบต.


นายทนง  ลีลาศ
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสาธิต  ผ่านบุตร นางกัลยาณี  พรมมา
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   

นายพิมพา  หอมคูณ
 
นายสมบัติ  จำรัสภูมิ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
       
 นางจิริยาภรณ์  จิตรเสงี่ยม นายพีระพัฒน์  จวบทรัพย์
 ว่าง นายบุญธรรม  เจริญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 
 
 
 นายฉวี   ขันลุน นางสมเพชร ศรีสุด
นายชัยวัฒน์  เจริญศรี
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
 นางจิราวรรณ  น้อยดี นายหนูไล่  จำรัสแนว
 นางสาวทองเจือ  คำยาง  นายครรชิต  เจริญเกียรติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
 นายจุฑา  จิตกล้า  นายหลุ่น  สวัสดิ์รักษ์  นายสุพรรณ  จวบชัย  นายแสงชัย  เจริญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
 นายเมฆ   บุญเกษม  นายอรรถพล  นะจะคูณ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11