องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

สำนักงานปลัด

   
  ว่าง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
 

 

นายประยูร  ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 
   
  จ่าเอกณัฐพล  ชาติชัย  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 


 

 

 

นายธณภัทร  น้อยดี
 
นักป้องกันฯ  


 
 พ.จ.ต.เดชา  จำรัสภูมิ
นางจิตลัดดา แพงบุบผา นางสาวณัฎฐกานต์  ดีแซง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
  นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ  นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวชุติมา  พิมพา
นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์   นางสาวกรรณิการ์  เจริญเกียรติ
ผู้ช่วยเนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์ นายลม  เจริญศักดิ์
นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานตกแต่งสวน

   
นายประยงค์  ชาเคน
นายสัญญา  ชาติพหล
 นายภรรคพงษ์  เดชครอบ
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานประจำรถดับเพลิง


นายสุดใจ  เจริญศักดิ์
นายชัช  ชัยยารักษ์ นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว
พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถส่วนกลาง คนงานทั่วไป