องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
สำนักงานปลัด

   
  นางนฤชล  พิมเพ็ง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
 

 

นายประยูร  ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 
   
  จ่าเอกณัฐพล  ชาติชัย  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 

 
นายธณภัทร  น้อยดี
 พ.จ.ต.เดชา  จำรัสภูมิ
นางสาวณัฎฐกานต์  ดีแซง
นักป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญกานางจิตลัดดา แพงบุบผา
นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 


 นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์ 
นางสาวชุติมา  พิมพา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ผู้ช่วยเนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง

นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถดับเพลิง
 
นายสัญญา  ชาติพหล
นายภรรคพงษ์  เดชครอบ
นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร

พนักงานประจำรถดับเพลิง
พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานตกแต่งสวน

นายสุดใจ  เจริญศักดิ์

นายชัช  ชัยยารักษ์
นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว
พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถส่วนกลาง แม่ครัว