องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
กองคลัง

 
 
 
   นางสมาน  ขำภูเขียว  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

-ว่าง-
นายปรีชา  เรืองเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุฯ


นางสาวธนพร  เติมวิถี นางสาวสุพัตรา  จิตรเสงี่ยม นางสาวศุภักศิริ  วิเชียร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

   
นางจิตรา  ชัยปลื้ม
นางสาวพัชราภรณ์ ฉัตรักษา   นางสาวนุสรา บุญญาชีพ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ