องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
กองช่าง

   

 
  นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 นางสาวรัตนาภรณ์ เปรมใจ ว่าง
 นายวิทวัช  ผ่อนจรุง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
 
นายจิตกร  เจนไร่
นายบุญสิน  ซาลอด
 
พนักงานสูบน้ำ(จ้างเหมา) พนักงานสูบน้ำ