องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
กองการศึกษา


 

 นายนิติกร  ทิพย์รักษ์


นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
นางสาวเยาวเรศ  เรือนรัตน์
 นางสาวภาวิณี  จิตรเสงี่ยม นางสมหวัง  จันทร์ฤทธิ์

 ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

ครู  คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดโนนสะอาด
 ครู  คศ 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ


 
 นางอุไรวรรณ  นาคนชม
นางบูรณา  เจริญศักดิ์
นางปัญญา  แก้วบุโฮม
ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
 
   
ว่าง
นางถนัด  ภักดี  นางวาสนา  จำรัสไว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
   
 
นางสาวรัตนากร ทองลาด
 นางนงลักษณ์  บุญเกษม นางสาวเฉลิมพร  สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา

ผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโนนคูณ
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


 นางสาวเสาวลักษณ์  จำปานุ้ย นางสาวกานต์สินี  ทวีแก้ว นางสาวหนึ่งฤดี  ขำภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก