องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

กองการศึกษา

   
   นายนิติกร  ทิพย์รักษ์
 
 

นักวิชาการศึกษา รักษาราชแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 
   นางสาวภาวิณี  จิตรเสงี่ยม นางสมหวัง  จันทร์ฤทธิ์

ครู  คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดโนนสะอาด
 ครู  คศ 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
 

 
 นางสาวเยาวเรศ  เรือนรัตน์ นางบูรณา  เจริญศักดิ์
นางปัญญา  แก้วบุโฮม

 ครู คศ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
 

 
นางสาวแพรวนภา  นามวิจิตร
 นางอุไรวรรณ  นาคนชม  นางวาสนา  จำรัสไว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

 ครู คศ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
 
 
 
 นางถนัด  ภักดี  นางนงลักษณ์  บุญเกษม นางสาวเฉลิมพร  สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโนนคูณ
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


 

 นางสาวเสาวลักษณ์  จำปานุ้ย นางสาวกานต์สินี  ทวีแก้ว นางสาวรัตนากร สวัสดิ์รักษ์ 
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา 

   
นางสาวหนึ่งฤดี  ขำภูเขียว    
ผู้ดูแลเด็ก