องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
หัวหน้าส่วนราชการ


นางนฤชล  พิมเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
   
 
จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  นางสมาน  ขำภูเขียว   นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 นายนิติกร ทิพย์รักษ์   นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเกษตร

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ


 

 

   -ว่าง-

 ผู้อำนวยกการกองการเกษตร