องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  
 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชแทน

ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวมัณฑนา  วงษ์สุนรเมธ
ว่าง
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
นายจิตติศักดิ์  ส่องสี

นายวนัส  ดวงจันมี
 นายธีรทัต  น้อยศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานขับรถ
พนักงานประจำรถขยะ
 

 

นายวันชัย  เจนไพร นายชาญชัย  ทองลาด
พนักงานประจำรถขยะ 
พนักงานประจำรถขยะ