องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  
 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชแทน

ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  
  นางสาวมัณฑนา  วงษ์สุนรเมธ
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  นายจิตติศักดิ์  ส่องสี
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
นายวนัส  ดวงจันมี   นายธีรทัต  น้อยศรี นายวันชัย  เจนไพร
พนักงานขับรถ   พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ  


   

นายชาญชัย  ทองลาด  
  พนักงานประจำรถขยะ