องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1.  การศึกษา                     

            - โรงเรียนประถมศึกษา                5          แห่ง

            - โรงเรียนมัธยมศึกษา                  1          แห่ง

            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   5          แห่ง

            - ศูนย์การเรียนชุมชน                   1          แห่ง

            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร          1          แห่ง

2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา       

            - วัด                              7          แห่ง

3.  การสาธารณสุข              

            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ       1          แห่ง

            - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    11        แห่ง

4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  

            - ป้อมยามตำรวจ                        1          แห่ง